CAT ESP

Newsletter 23 / Febrer 2023

L’AETIB desenvoluparà un Sistema Estratègic d'Intel•ligència Turística de les Illes Balears (SEITIB) amb fons europeus

L’AETIB desenvoluparà un Sistema Estratègic d'Intel•ligència Turística de les Illes Balears (SEITIB) que tindrà com a objectiu la recopilació, anàlisi i gestió de dades turístiques per a millorar la presa de decisions i la planificació estratègica del destí, alhora que promoure una major circularitat, sostenibilitat i competitivitat del sector. El projecte és finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de la Unió Europea.

Com un primer pas per a aquest projecte, des del mes d'octubre passat l’AETIB ha estat treballant en la definició d’un marc del que hagués de proporcionar el sistema d'intel•ligència turística i identificar fonts presents o futures. Per a això, s'ha convidat a participar a unes 150 entitats agrupades en cinc grups de treball: Coneixement i Anàlisi, Sector Turístic Empresarial, Social i mediambiental, Gestió de Destí i Gestors de producte local. En aquests treballs s'han identificat la missió, visió i valors d'un sistema d'intel•ligència turística alhora que l'objectiu general, els objectius específics, què hauria d'aportar, quines dades falten, quines dades podrien estar disponibles i quins elements considerar en el seu desenvolupament.

Després d'una reunió conjunta en la qual es van consensuar els diferents resultats aportats en cada grup, a la fi del mes de febrer s'han realitzat reunions presencials en cadascuna de les illes per a presentar el resum dels treballs duts a terme i les seves conclusions.Els contractes de relacions públiques de l’AETIB generaren impactes mediàtics per valor de més de 25 milions l’any 2022

Els contractes de Relacions Públiques i comunicació exterior que l’AETIB va tenir en marxa en 2022 a mercats emissors com Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Itàlia i Països Nòrdics van generar, en aquell any, impactes mediàtics per valor de més de 25 milions d'euros.

Es tracta de més de 1.300 publicacions sobre les Illes Balears en diferents mitjans de comunicació d'aquests mercats emissors centrades en els productes turístics estratègics que es treballen a través dels SET i que són conseqüència de l'activitat d'aquests serveis de l’AETIB en aquests països.

En aquesta repercussió mediàtica també hi ha nombrosos articles que posicionen a les Illes Balears com un destí altament compromès amb la sostenibilitat turística, així com divulgació dels projectes que s'executen amb els fons de l’ITS.

Durant 2022, a través de les agències de relacions públiques de l’AETIB es varen generar més de 80 notes de premsa, 18 newsletters, 20 viatges de premsa i 4 presentacions a mitjans en origen.L'AETIB publica una Guia per al desenvolupament del Pla de Circularitat dels establiments turístics de les Illes Balears

L’AETIB ha publicat recentment una Guia per al desenvolupament del pla de circularitat dels establiments turístics de les Illes Balears. Es tracta d’un document que ofereix un seguit de pautes i indicacions als establiments del sector turístic de les Illes Balears per facilitar la redacció del seu Pla de circularitat, del qual hauran de disposar a partir de l’1 de maig de 2023 els allotjaments turístics amb categories mínimes de quatre estrelles o de quatre claus, i a partir de l’1 de gener de 2024, la resta d’allotjaments turístics. Tot d’acord amb la Llei 3/2022, de 15 de juny de 2022, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

La guia constitueix una eina que permetrà als establiments turístics de les Illes Balears aplicar els principis de la circularitat en les seves operacions i així poder elaborar el seu Pla de circularitat. En la guia s’inclouen definicions clares i senzilles, exemples rellevants i casos de bones pràctiques que serviran d’inspiració a les empreses turístiques de les Illes Balears.Lliurament de distintius SICTED a 18 empreses de Santanyí

Tècnics de l’àrea de Qualitat de l’AETIB, juntament amb la batlessa de Santanyí, Maria Pons i el regidor de platges i Turisme, Rafael Batle, varen lliurar els distintius SICTED , el passat 20 de febrer, a un total de 18 empreses del municipi de Santanyí (Mallorca). Es tracta d’empreses que han renovat enguany aquesta certificació de qualitat i també altres que l’han implementat per primera vegada.

Santanyí està implantant SICTED des de l’any 2013 i actualment ja hi ha 38 empreses certificades amb aquest distintiu, la qual cosa reconeix la seva aposta per la qualitat al seu servei i oferta.Turisme sostenible

L’AETIB organitza dos viatges de premsa amb periodistes alemanys per donar a conèixer l’aposta de Balears per la sostenibilitat

L’AETIB ha organitzat dos viatges de premsa a Mallorca amb periodistes alemanys durant el mes de febrer, tot amb l’objectiu de donar a conèixer l’aposta de les Illes Balears per la sostenibilitat i el producte estratègic, més concretament el producte gastronòmic.

Així, s’han preparat dos programes de visites diferents per dos redactors del mitjà ADAC Reisemagazin, amb un àmbit d’influència que arriba a Alemanya, Àustria i Suïssa.

El mitjà treballa en la preparació de diferents reportatges enfocats en l’oferta d’hivern i en producte local de Km0 i Gastronomia des d’una perspectiva sostenible. Durant la seva visita a l’illa, a més de conèixer diferents projectes relacionats amb la producció local se’ls ha mostrat també alguns projectes ITS relacionats amb l’aplicació de la circularitat en l’agricultura i la conservació del paisatge agrari.

Aquests press trips són conseqüència del pla d’acció de relacions públiques als mercats emissors que du a terme l’AETIB.El II Fòrum Aigua i Turisme posa en relleu la importància d'assumir el repte d'incrementar la reutilització

El II Fòrum Aigua i Turisme, organitzat pel l'AETIB dins el marc del projecte Wat'savereuse, amb la col•laboració de la FEHM, va acollir el passat 8 de febrer, a experts i responsables econòmics i polítics que van debatre sobre les alternatives per optimitzar la gestió del recurs.

Durant l'esdeveniment, experts en matèria hídrica i actors del sector turístic varen compartir experiències i reptes comuns a l'hora d'enfocar les mesures de gestió del cicle de l'aigua, posant en relleu la importància d'incrementar la reutilització.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va realitzar, una valoració molt positiva del fòrum, i va recordar els esforços del Govern per aconseguir una gestió eficient de l'aigua, tant a infraestructures com en els establiments turístics.

El projecte LIFE+ Watsavereuse té com a finalitat ajudar a pal•liar el problema mediambiental de l'escassetat d'aigua i la sequera mitjançant la realització de campanyes de sensibilització que permetin reduir almenys un 10% el consum global d'aigua dels turistes durant la seva estada.Illes Balears als mitjans

THE I PAPER (UK)

Resultat presstrip RRPP UK

34 brilliant reasons to take a holiday in Spain, with city breaks and regions you hadn’t thought to try

LONELY PLANET (UK))

Resultat presstrip RRPP UK

How Spanish islands like Ibiza and Mallorca aim to become a model of sustainable tourism

Convocatòries

Convocatòria patrocinis per a esdeveniments estratègics 2023
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments singulars 2023
Convocatòria patrocinis per a petits esdeveniments 2023
Convocatòries obertes Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MMR)

Descàrregues

Informe Escolta Activa

Darrer informe d'escolta online

Principals dades mensuals: Desembre 2022

Principals dades mensuals: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Trip Advisor

Anàlisi de tendències a Trip Advisor

Escolta Activa > Twitter

Anàlisi de tendències a Twitter (2on trimestre 2022)

CAT ESP

Newsletter 23 / Febrero 2023

La AETIB desarrollará un Sistema Estratégico de Inteligencia Turística de las Islas Baleares (SEITIIB) con fondos europeos

La AETIB desarrollará un Sistema Estratégico de Inteligencia Turística de la Islas Baleares (SEITIB) que tendrá como objetivo la recopilación, análisis y gestión de datos turísticos para mejorar la toma de decisiones y la planificación estratégica del destino, a la vez que promover una mayor circularidad, sostenibilidad y competitividad del sector. El proyecto está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea.

Como un primer paso para este proyecto, desde el pasado mes de octubre la AETIB ha estado trabajando en la definición de un marco de lo que debiera proporcionar el sistema de inteligencia turística e identificar fuentes presentes o futuras. Para ello, se ha invitado a participar a unas 150 entidades agrupadas en cinco grupos de trabajo: Conocimiento y Análisis, Sector Turístico Empresarial, Social y medio ambiental, Gestión de Destino y Gestores de producto local. En estos trabajos se han identificado la misión, visión y valores de un sistema de inteligencia turística a la vez que el objetivo general, los objetivos específicos, qué debería aportar, qué datos faltan, qué datos podrían estar disponibles y qué elementos considerar en su desarrollo.

Tras una reunión conjunta en la que se consensuaron los diferentes resultados aportados en cada grupo, a finales del mes de febrero se han realizado reuniones presenciales en cada una de las islas para presentar el resumen de los trabajos llevados a cabo y sus conclusiones.Los contratos de relaciones públicas de la AETIB generaron impactos mediáticos por valor de más de 25 millones en 2022

Los contratos de Relaciones Públicas y comunicación exterior que la AETIB tuvo en marcha en 2022 en mercados emisores como Alemania, Reino Unido, España, Francia, Italia y Países Nórdicos generaron en ese año impactos mediáticos por valor de más de 25 millones de euros.

Se trata de más de 1.300 publicaciones sobre las Islas Baleares en diferentes medios de comunicación de estos mercados emisores, centradas en los productos turísticos estratégicos que se trabajan a través de los SET y que son consecuencia de la actividad de estos servicios de la AETIB en dichos países.

En esa repercusión mediática también hay numerosos artículos que posicionan a las Islas Baleares como un destino altamente comprometido con la sostenibilidad turística, así como divulgación de los proyectos que se ejecutan con los fondos del ITS.

Durante 2022, a través de las agencias de relaciones públicas de la AETIB se generaron más de 80 notas de prensa, 18 newsletters, 20 viajes de prensa y 4 presentaciones a medios en origen.La AETIB publica una Guía para el desarrollo del Plan de Circularidad de los establecimientos turísticos de las Islas Baleares

La AETIB ha publicado recientemente una Guía para el desarrollo del plan de circularidad de los establecimientos turísticos de las Islas Baleares. Se trata de un documento que ofrece una serie de pautas e indicaciones a los establecimientos del sector turístico de las Islas Baleares para facilitar la redacción de su Plan de circularidad, del cual tendrán que disponer a partir del 1 de mayo de 2023 los alojamientos turísticos con categorías mínimas de cuatro estrellas o de cuatro llaves, y a partir del 1 de enero de 2024, el resto de alojamientos turísticos. Todo de acuerdo con la Ley 3/2022, de 15 de junio de 2022, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares.

La guía constituye una herramienta que permitirá a los establecimientos turísticos de las Islas Baleares aplicar los principios de la circularidad en sus operaciones y así poder elaborar su Plan de circularidad. En la guía se incluyen definiciones claras y sencillas, ejemplos relevantes y casos de buenas prácticas que servirán de inspiración a las empresas turísticas de las Islas Baleares.Entrega de distintivos SICTED a 18 empresas de Santanyí

Técnicos del área de Calidad la AETIB, junto con la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons y el regidor de playas y Turismo, Rafael Batle, entregaron los distintivos SICTED, el pasado 20 de febrero, a un total de 18 empresas del municipio de Santanyí (Mallorca). Se trata de empresas que han renovado este año esta certificación de calidad y también otras que lo han implementado por primera vez.

Santanyí está implantando SICTED desde el año 2013 y actualmente ya hay 38 empresas certificadas con este distintivo, lo cual reconoce su apuesta por la calidad a su servicio y oferta.Turismo sostenible

La AETIB organiza dos viajes de prensa con periodistas alemanes para dar a conocer la apuesta de Baleares por la sostenibilidad

La AETIB ha organizado dos viajes de prensa en Mallorca con periodistas alemanes durante el mes de febrero, todo con el objetivo de dar a conocer la apuesta de las Islas Baleares por la sostenibilidad y el producto estratégico, más concretamente el producto gastronómico.

Así, se han preparado dos programas de visitas diferentes por dos redactores del medio ADAC Reisemagazin, con un ámbito de influencia que llega a Alemania, Austria y Suiza.

El medio trabaja en la preparación de diferentes reportajes enfocados en la oferta de invierno y en producto local de Km0 y Gastronomía desde una perspectiva sostenible. Durante su visita en la isla, además de conocer diferentes proyectos relacionados con la producción local se les ha mostrado también algunos proyectos ITS relacionados con la aplicación de la circularidad en la agricultura y la conservación del paisaje agrario.

Estos press trips son consecuencia del plan de acción de relaciones públicas en los mercados emisores que lleva a cabo la AETIB.El II Foro sobre Agua y Turismo pone en relieve la importancia de asumir el reto de incrementar la reutilización

El II Foro Agua y Turismo, organizado por la AETIB dentro del marco del proyecto Wat'savereuse y con la colaboración de la FEHM, acogió el pasado 8 de febrero a expertos y responsables económicos y políticos que debatieron sobre las alternativas para optimizar la gestión del recurso.

Durante el evento, expertos en materia hídrica y actores del sector turístico compartieron experiencias y retos comunes en la hora de enfocar las medidas de gestión del ciclo del agua, poniendo de relieve la importancia de incrementar la reutilización.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, realizó, una valoración muy positiva del foro, y recordó los esfuerzos del Govern para conseguir una gestión eficiente del agua, tanto a infraestructuras como en los establecimientos turísticos.

El proyecto LIFE+ Watsavereuse tiene como finalidad ayudar a paliar el problema medioambiental de la escasez de agua y la sequía mediante la realización de campañas de sensibilización que permitan reducir al menos un 10% el consumo global de agua de los turistas durante su estancia.Illes Balears en los medios

THE I PAPER (UK)

Resultado presstrip RRPP UK

34 brilliant reasons to take a holiday in Spain, with city breaks and regions you hadn’t thought to try

LONELY PLANET (UK))

Resultado presstrip RRPP UK

How Spanish islands like Ibiza and Mallorca aim to become a model of sustainable tourism

Convocatorias

Convocatoria patrocinios para eventos estratégicos 2023
Convocatoria patrocinios para eventos singulares 2023
Convocatoria patrocinios para pequeños eventos 2023
Convocatoria de ayudas para proyectos de mejora de la eficiencia energética

Descargas

Informe Escolta Activa

Último informe Escolta Activa

Principales datos mensuales: Diciembre 2022

Principales datos mensuales: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercados emisores

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendencias: evolución, aperturas y cambios en los mercados emisores

Escolta Activa > Trip Advisor

Análisis de tendencias en Trip Advisor

Escolta Activa > Twitter

Análisis de tendencias en Twitter (2do trimestre 2022)