CAT ESP

Flash / Abril 2021

Les Illes Balears participaran a Fitur de manera presencial del 19 al 23 de maig

S’establiran controls sanitaris d’accés a la fira per tal de garantir la seguretat

La AETIB ha publicado una convocatoria para la contratación de un nuevo servicio de relaciones públicas y comunicación exterior en mercados emisores de gran importancia para la reactivación turística de las Islas Baleares como Francia, Italia y los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia)..

L’AETIB és l’encarregada de coordinar tota la participació en aquesta fira, un esdeveniment on les Illes participen amb un estand d’uns 1.000 m2 que s’ha hagut d’adaptar per complir amb tots els protocols en torn de la Covid-19. A ell hi seran presents els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera així com diferents ajuntaments i co-expositors privats.

Com a altres edicions de Fitur, s’aprofitarà per presentar les darreres novetats turístiques de les Illes Balears així com informar de com enfronta Balears el reinici de l’activitat turística la pròxima temporada com a una destinació de turisme segur.

Mesures de control sanitari a la fira

Fitur comptarà enguany amb un protocol de control sanitari per tal de garantir la seguretat de totes les persones que entrin a la fira: expositors, autoritats, treballadors, premsa, visitants etc. Així, s’haurà de tenir en compte el següent:

 • S’exigirà una prova Covid negativa (PCR o Test d’antígens) durant els 3 dies professionals (dimecres a divendres) a totes les persones que hagin d’accedir a la fira.
 • La validesa de la prova Covid negativa expira a les 72 h.
 • Totes les acreditacions seran digitals i nominatives, per això s’han de sol•licitar de forma on-line.
 • L’acreditació anirà vinculada a un procés de verificació de la prova Covid negativa que s’haurà de fer aportant telemàticament el resultat negatiu de la prova almenys 24 hores abans. Sense aquesta verificació no es podrà tenir accés a la fira.
 • L’organització de la fira posarà a disposició dels visitants diferents fórmules per poder realitzar les proves i una extensa xarxa de centres sanitaris. També es recomana que es realitzen les proves amb l’antelació suficient.

Informació completa PROTOCOL SANITARI FITUR 2021

* S’ampliarà informació sobre aquestes mesures i sobre les activitats previstes amb motiu de la participació a Fitur 2021.

L’AETIB destina 2 milions d’euros a noves convocatòries de patrocinis per a esdeveniments estratègics i singulars a l’any 2021

L’objectiu és contribuir a la reactivació turística i millorar el posicionament de les Illes Balears

L’Agència d’Estratègia Turística (AETIB) ha publicat dues convocatòries per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per al desenvolupament d’esdeveniments, tant estratègics com singulars, que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’AETIB durant l’any 2021. Ambdues convocatòries estan dotades amb 1 milió d’euros cadascuna.

L’objectiu de cada una d’aquestes convocatòries és el de poder contribuir a la reactivació turística de les Illes Balears després d’un any de pandèmia a causa de la Covid-19, facilitant la realització de qualsevol esdeveniment i, per tant, facilitant eines perquè treballadors i empreses es puguin activar durant el segon trimestre de l’any.

Convocatòria de patrocinis per a Esdeveniments Singulars

 • Tipus d’esdeveniments. Aquells que presenten unes característiques especials i diferenciadores respecte a la resta i que ,per la seva notorietat i repercussió mediàtica, destaquen per davant d'altres esdeveniments. Hauran de tenir una clara vocació de continuïtat en el temps, és a dir, que es realitzin o es vulguin realitzar de forma periòdica (anualment).
 • Pressupost. 1 milió d’euros
 • Termini per a la presentació de propostes. Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2021.
 • Duració. Esdeveniments que es desenvolupin del 26 d’abril fins al 31 de desembre de 2021.

Enllaç a les bases completes ESDEVENIMENTS SINGULARS

Convocatòria de patrocinis per a Esdevenimens Estratègics

 • Tipus d’esdeveniments. Aquells que presenten unes característiques diferenciadores per la seva notorietat i repercussió mediàtica i que fan que estiguin per davant de petits esdeveniments i per davall dels considerants esdeveniments singulars amb una elevadíssima repercussió. Els considerats esdeveniments estratègics hauran de tenir una clara vocació de continuïtat en el temps, és a dir, que es realitzin o es vulguin realitzar de forma periòdica (anualment).
  Queden exclosos d'aquesta definició els esdeveniments que tinguin una duració que es prolongui en el temps i sigui superior a 10 dies anuals, a excepció d'aquells amb consideració de cicles culturals.
 • Pressupost. 1 milió d’euros
 • Termini per a la presentació de propostes. Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2021.
 • Duració. Esdeveniments que es desenvolupin del 26 d’abril fins al 31 de desembre de 2021.

Enllaç a les bases completes ESDEVENIMENTS ESTRATÈGICS

Nova convocatòria per comptar amb un servei de relacions públiques i comunicació exterior a França, Itàlia i els països nòrdics

L’AETIB ha publicat una convocatòria per a la contractació d’un nou servei de relacions públiques i comunicació exterior a mercats emissors de gran importància per a la reactivació turística de les Illes Balears com França, Itàlia i els països nòrdics (Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia).

L’objectiu d’aquesta convocatòria es poder desenvolupar i executar plans de comunicació exterior per a l'AETIB dins aquests mercats emissors donat que, a data d’avui, no se tenen contractes de relacions públiques a cap d’ellss i es consideren fonamentals per a poder dur a terme la reactivació i recuperació del turisme com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Aquests contractes també han de contribuir a fomentar la connectivitat aèria entre aquests mercats i les illes així com afavorir la imatge de les Illes Balears com a una destinació compromesa amb la sostenibilitat.

Cal destacar que l’AETIB ja té en marxa uns contractes similars al Regne Unit, Alemanya i Espanya. Amb aquesta nova licitació s’incrementarà notablement la comunicació als mercats exteriors i el posicionament internacional de les Illes Balears com a destinació turística.

Enllaç als PLECS TÈCNINCS i ADMINISTRATIUS

CAT ESP

Flash 01 / Abril 2021

Las Islas Baleares participarán en Fitur de manera presencial del 19 al 23 de mayo

Se establecerán controles sanitarios de acceso a la feria para garantizar la seguridad

Las Islas Baleares estarán presentes en la próxima feria de turismo Fitur que se celebrará en Madrid, del 19 al 23 de mayo. Se trata de la primera gran feria turística internacional que se organiza de forma presencial desde el inicio de la pandemia por la Covid-19, y por eso supone una gran oportunidad para la recuperación y la reactivación turística de nuestro destino.

La AETIB es la encargada de coordinar toda la participación en esta feria, un acontecimiento donde las Islas participan con un stand de unos 1.000 m² que se ha tenido que adaptar para cumplir con todos los protocolos en torno a la Covid-19. En él estarán presentes los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera así como diferentes ayuntamientos y co-expositores privados.

Como en otras ediciones de Fitur, se aprovechará para presentar las últimas novedades turísticas de las Islas Baleares así como informar de cómo afronta Baleares el reinicio de la actividad turística la próxima temporada como un destino de turismo seguro.

Medidas de control sanitario en la feria

Fitur contará este año con un protocolo de control sanitario para garantizar la seguridad de todas las personas que entren en la feria: expositores, autoridades, trabajadores, prensa, visitantes etc. Así, se tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

 • - Se exigirá una prueba Covid negativa (PCR o test de antígenos) durante los 3 días profesionales (miércoles a viernes) a todas las personas que tengan que acceder a la feria.
 • La validez de la prueba Covid negativa expira a las 72 h.
 • Todas las acreditaciones serán digitales y nominativas, por eso se tienen que solicitar de forma on-line.
 • La acreditación irá vinculada a un proceso de verificación de la prueba Covid negativa que se tendrá que hacer aportando telemáticamente el resultado negativo de la prueba al menos 24 horas antes. Sin esta verificación no se podrá tener acceso a la feria.
 • La organización de la feria pondrá a disposición de los visitantes diferentes fórmulas para poder realizar las pruebas y una extensa red de centros sanitarios. También se recomienda que se realizan las pruebas con la antelación suficiente.

Información completa PROTOCOLO SANITARIO FITUR 2021

* Se ampliará información sobre estas medidas y sobre las actividades previstas con motivo de la participación en Fitur 2021..

La AETIB destina 2 millones de euros a nuevas convocatorias de patrocinios para eventos estratégicos y singulares en 2021

El objetivo es contribuir a la reactivación turística y mejorar el posicionamiento de las Islas Baleares

La Agencia de Estrategia Turística (AETIB) ha publicado dos convocatorias para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para el desarrollo de eventos, tanto estratégicos como singulares, que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas Baleares y la AETIB, durante 2021. Ambas convocatorias están dotadas con 1 millón de euros cada una.

El objetivo de cada una de estas convocatorias es el de poder contribuir a la reactivación turística de las Islas Baleares después de un año de pandemia a causa de la Covid-19, facilitando la realización de cualquier evento y, por lo tanto, facilitando herramientas para que trabajadores y empresas se puedan activar durante el segundo trimestre del año.

Convocatoria de patrocinios para eventos singulares

 • Tipo de eventos. Aquellos que presentan unas características especiales y diferenciadoras respecto al resto y que, por su notoriedad y repercusión mediática, destacan por frente a otros eventos. Tendrán que tener una clara vocación de continuidad en el tiempo, es decir, que se realicen o se quieran realizar de forma periódica (anualmente).
 • Presupuesto. 1 millón de euros
 • Plazo para la presentación de propuestas. Desde el día siguiente de la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2021.
 • Duración. Eventos que se desarrollen del 26 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.

Enlace a las bases completas EVENTOS SINGULARES

Convocatoria de patrocinios para eventos estratégicos

 • Tipus d’esdeveniments. Aquellos que presentan unas características diferenciadoras por su notoriedad y repercusión mediática y que hacen que estén por delante de pequeños eventos y por detrás de los considerados eventos singulares, con una elevadísima repercusión. Los considerados eventos estratégicos tendrán que tener una clara vocación de continuidad en el tiempo, es decir, que se realicen o se quieran realizar de forma periódica (anualmente).
  Quedan excluidos de esta definición los eventos que tengan una duración que se prolongue en el tiempo y sea superior a 10 días anuales, a excepción de aquellos con consideración de ciclos culturales.
 • Presupuesto. 1 millón de euros
 • Plazo para la presentación de propuestas. Desde el día siguiente de la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2021.
 • Duración. Eventos que se desarrollen del 26 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.

Enlace a las bases completas EVENTOS ESTRATÈGICOS

Nueva convocatoria para disponer de un servicio de relaciones públicas y comunicación exterior en Francia, Italia y los países nórdicos

La AETIB ha publicado una convocatoria para la contratación de un nuevo servicio de relaciones públicas y comunicación exterior en mercados emisores de gran importancia para la reactivación turística de las Islas Baleares como Francia, Italia y los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia)..

El objetivo de esta convocatoria se poder desarrollar y ejecutar planes de comunicación exterior para la AETIB dentro de estos mercados emisores dado que, a fecha de hoy, no se tienen contratos de relaciones públicas en ninguno de ellos y se consideran fundamentales para poder llevar a cabo la reactivación y recuperación del turismo como consecuencia de los efectos de la Covid-19.

Estos contratos también tienen que contribuir a fomentar la conectividad aérea entre estos mercados y las islas, así como favorecer la imagen de las Islas Baleares como un destino comprometido con la sostenibilidad.

Hay que destacar que la AETIB ya tiene en marcha unos contratos similares en el Reino Unido, Alemania y España. Con esta nueva licitación se incrementará notablemente la comunicación en los mercados exteriores y el posicionamiento internacional de las Islas Baleares como destino turístico.

Enlace a los PLIEGOS TÉCNICOS y ADMINISTRATIVOS