CAT ESP

Flash edition / Desembre 2021

L’AETIB destina 880.000 euros a noves convocatòries de patrocinis per a esdeveniments estratègics i singulars a l’any 2022

Publicades dues noves convocatòries per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per al desenvolupament d’esdeveniments, tant estratègics com singulars, que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’AETIB

L’objectiu de cada una d’aquestes convocatòries és potenciar l'estratègia turística de les Illes Balears a través de l'impuls econòmic i d'imatge de marca. Els patrocinis d'aquests esdeveniments, que han d'estar vinculats als productes prioritaris de les Illes Balears (SETS), es converteixen en una plataforma molt útil i versàtil que permet transmetre els valors inherents a les marques turístiques de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera i/o Illes Balears de forma dinàmica, propera i directa al públic objectiu.

Convocatòria de patrocinis per a Esdeveniments Singulars

TIPUS D'ESDEVENIMENTS.
Aquells que presenten unes característiques especials i diferenciadores respecte a la resta i que ,per la seva notorietat i repercussió mediàtica, destaquen per davant d'altres esdeveniments, tant pel que respecta al pressupost destinat a la seva execució com a la repercussió mediàtica generada pel mateix esdeveniment.

PRESSUPOST.
440.000 euros (impostos inclosos).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2022.

DURACIÓ.
Esdeveniments que es desenvolupin dins un dels següents períodes: des de l’1 de gener al 30 de juny de 2022 i del 15 de setembre al 31 de desembre de 2022.

ENLLAÇ BOIB.
Enllaç a la convocatòria

Convocatòria de patrocinis per a Esdeveniments Estratègics

TIPUS D'ESDEVENIMENTS.
Aquells que presenten unes característiques diferenciadores per la seva notorietat i repercussió mediàtica i que fan que estiguin per davant de petits esdeveniments i per davall dels considerants esdeveniments singulars amb una elevadíssima repercussió. Els considerats esdeveniments estratègics hauran de tenir una clara vocació de continuïtat en el temps, és a dir, que es realitzin o es vulguin realitzar de forma periòdica (anualment). Queden exclosos d'aquesta definició els esdeveniments que tinguin una duració que es prolongui en el temps i sigui superior a 10 dies anuals, a excepció d'aquells amb consideració de cicles culturals o festivals vinculats a la cultura.

PRESSUPOST.
440.000 euros (impostos inclosos).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2022.

DURACIÓ.
Esdeveniments que es desenvolupin dins un dels següents períodes: des de l’1 de gener al 30 de juny de 2022 i del 15 de setembre al 31 de desembre de 2022.

ENLLAÇ BOIB.
Enllaç a la convocatòria

CAT ESP

Flash edition / Diciembre 2021

La AETIB destina 880.000 euros a nuevas convocatorias de patrocinios para eventos estratégicos y singulares en 2022

Publicadas dos nuevas convocatorias para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para el desarrollo de eventos, tanto estratégicos como singulares, que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas Baleares y la AETIB

El objetivo de cada una de estas convocatorias es potenciar la estrategia turística de las Islas Baleares a través del impulso económico y de imagen de marca. Los patrocinios de estos eventos, que tienen que estar vinculados a los productos prioritarios de las Islas Baleares (SETS), se convierten en una plataforma muy útil y versátil que permite transmitir los valores inherentes a las marcas turísticas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y/o Islas Baleares de forma dinámica, próxima y directa al público objetivo.

Convocatoria de patrocinios "Eventos Singulares"

TIPOS DE EVENTOS.
Aquellos que presentan unas características especiales y diferenciadoras respecto al resto y que, por su notoriedad y repercusión mediática, destacan por delante de otros eventos, tanto por lo que respecta al presupuesto destinado a su ejecución como la repercusión mediática generada por el mismo evento.

PRESUPUESTO.
440.000 euros (impuestos incluidos).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Desde el día siguiente de la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2022.

DURACIÓN.
Eventos que se desarrollen dentro de uno de los siguientes periodos: desde el 1 de enero al 30 de junio de 2022 y del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

ENLACE BOIB.
Enlace a la convocatòria

Convocatoria de patrocinios "Eventos Estratégicos"

TIPOS DE EVENTOS.
Aquellos que presentan unas características diferenciadoras por su notoriedad y repercusión mediática y que hacen que estén por delante de pequeños eventos y por debajo de los considerandos eventos singulares con una elevadísima repercusión. Los considerados eventos estratégicos tendrán que tener una clara vocación de continuidad en el tiempo, es decir, que se realicen o se quieran realizar de forma periódica (anualmente). Quedan excluidos de esta definición los eventos que tengan una duración que se prolongue en el tiempo y sea superior a 10 días anuales, a excepción de aquellos con consideración de ciclos culturales o festivales vinculados a la cultura.

PRESUPUESTO.
440.000 euros (impuestos incluidos).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Desde el día siguiente de la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2022.

DURACIÓN.
Eventos que se desarrollen dentro de uno de los siguientes periodos: desde el 1 de enero al 30 de junio de 2022 y del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

ENLACE BOIB.
Enlace a la convocatòria