CAT ESP

Flash edition / Gener 2023

Nova convocatòria de patrocinis per a esdeveniments estratègics durant 2023

L’Agència d’Estratègia Turística (AETIB) destina 700.000 euros a una nova convocatòria per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per al desenvolupament d’esdeveniments estratègics, que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’AETIB durant l’any 2023. Tot en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation EU (Component 14. CID 224).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és potenciar l'estratègia turística de les Illes Balears a través de l'impuls econòmic i d'imatge de marca. Els patrocinis d'aquests esdeveniments, que han d'estar vinculats als productes prioritaris de les Illes Balears (SETS), es converteixen en una plataforma molt útil i versàtil que permet transmetre els valors inherents a les marques turístiques de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera i/o Illes Balears de forma dinàmica, propera i directa al públic objectiu.

 • TIPUS D'ESDEVENIMENTS
  • Aquells que presenten unes característiques diferenciadores per la seva notorietat i repercussió mediàtica i que fan que estiguin per davant de petits esdeveniments i per davall dels considerants esdeveniments singulars amb una elevadíssima repercussió.
  • Els considerats esdeveniments estratègics hauran de tenir una clara vocació de continuïtat en el temps, és a dir, que es realitzin o es vulguin realitzar de forma periòdica (anualment). Queden exclosos d’aquesta definició els esdeveniments que tinguin una duració que es prolongui en el temps i sigui superior a 10 dies anuals, a excepció d’aquells amb consideració de cicles culturals o festivals vinculats a la cultura.
 • PRESSUPOST
  • 700.000 euros (imposts inclosos)
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
  • Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2023.
 • DURACIÓ
  • Esdeveniments que es desenvolupin entre l’1 de gener al 30 de juny de 2023
  • Esdeveniments que es desenvolupin entre el 15 de setembre al 31 de desembre de 2023.
 • ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA


Nova convocatòria de patrocinis per a esdeveniments singulars durant 2023

L’Agència d’Estratègia Turística (AETIB) destina 1.000.000 euros a una nova convocatòria per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per al desenvolupament d’esdeveniments singulars, que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’AETIB durant l’any 2023. Tot en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation EU (Component 14. CID 224).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és potenciar l'estratègia turística de les Illes Balears a través de l'impuls econòmic i d'imatge de marca. Els patrocinis d'aquests esdeveniments, que han d'estar vinculats als productes prioritaris de les Illes Balears (SETS), es converteixen en una plataforma molt útil i versàtil que permet transmetre els valors inherents a les marques turístiques de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera i/o Illes Balears de forma dinàmica, propera i directa al públic objectiu.

 • TIPUS D'ESDEVENIMENTS
  • Aquells que presenten unes característiques especials i diferenciadores respecte a la resta i que per la seva elevada notorietat i repercussió mediàtica destaquen per davant d'altres esdeveniments, tant pel que respecta al pressupost destinat a la seva execució com a la repercussió mediàtica generada pel mateix esdeveniment.
 • PRESSUPOST
  • 1.000.000 euros (imposts inclosos)
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
  • Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2023.
 • DURACIÓ
  • Esdeveniments que es desenvolupin entre el 20 de gener i el 30 de juny de 2023
  • Esdeveniments que es desenvolupin entre el 15 de setembre i el 31 de desembre de 2023.
 • ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
CAT ESP

Flash edition / Enero 2023

Nueva convocatoria de patrocinios para eventos estratégicos durante 2023

La Agencia de Estategia Turística (AETIB) destina 700.000 euros a una nueva convocatoria para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para el desarrollo de eventos estratégicos, que generen repercusión mediática para las marcas de las Illes Balears y la AETIB durante el año 2023. Todo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation EU (Componente 14. CID 224).

El objetivo de esta convocatoria es potencia la estrategia turística de las Illes Balears a través del impulso ecoómico y de imagen de marca. Los patrocinios de estos eventos, que tienen que estar vinculados a los productos prioritarios de las Illes Balears (SETS), se convierten en una plataforma muy útil y versátil que permite transmitir los valores inherentes a las marcas turísticas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y/o Illes Balears de forma dinámica, cercana y directa al público objetivo.

 • TIPOS DE EVENTOS
  • Aquellos que presentan unas características diferenciadoras por su notoriedad y repercusión mediática y que hacen que estén por delante pequeños eventos y por debajo de los considerandos eventos singulares con una elevadísima repercusión.
  • Los considerados eventos estratégicos tendrán que tener una clara vocación de continuidad en el tiempo, es decir, que se realicen o se quieran realizar de forma periódica (anualmente). Quedan excluidos de esta definición los eventos que tengan una duración que se prolongue en el tiempo y sea superior a 10 días anuales, a excepción de aquellos con consideración de ciclos culturales o festivales vinculados a la cultura.
 • PRESUPUESTO
  • 700.000 euros (impuestos incluidos)
 • PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
  • Desde el día siguiente a la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2023.
 • DURACIÓN
  • Eventos que se desarrollen entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
  • Eventos que se desarrollen entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023.
 • ENLACE A LA CONVOCATORIA


Nueva convocatoria de patrocinios para eventos singulares durante 2023

La Agencia de Estategia Turística (AETIB) destina 1.000.000 euros a una nueva convocatoria para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para el desarrollo de eventos estratégicos, que generen repercusión mediática para las marcas de las Illes Balears y la AETIB durante el año 2023. Todo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation EU (Componente 14. CID 224).

El objetivo de esta convocatoria es potencia la estrategia turística de las Illes Balears a través del impulso ecoómico y de imagen de marca. Los patrocinios de estos eventos, que tienen que estar vinculados a los productos prioritarios de las Illes Balears (SETS), se convierten en una plataforma muy útil y versátil que permite transmitir los valores inherentes a las marcas turísticas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y/o Illes Balears de forma dinámica, cercana y directa al público objetivo.

 • TIPO DE EVENTOS
  • Aquellos que presentan unas características especiales y diferenciadoras respecto al resto y que por su elevada notoriedad y repercusión mediática destacan por delante de otros eventos, tanto por lo que respecta al presupuesto destinado a su ejecución como la repercusión mediática generada por el mismo evento.
 • PRESUPUESTO
  • 1.000.000 euros (impuestos incluidos)
 • PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
  • Desde el día siguiente a la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2023.
 • DURACIÓN
  • Eventos que se desarrollen entre el 20 de enero y el 30 de junio de 2023
  • Evnetos que se desarrollen entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023
 • ENLACE A LA CONVOCATORIA