CAT ESP

Flash edition / Desembre 2023

Nova convocatòria de patrocinis per a grans esdeveniments esportius i culturals

L'AETIB destina 1.800.000 euros a una nova convocatòria de patrocinis per a grans esdeveniments esportius i culturals, durant l’any 2024, que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’AETIB.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és potenciar l’estratègia turística de les Illes Balears a través de l’impuls econòmic i d’imatge de marca per tal de posicionar la destinació en el top of mind del públic objectiu.

Per l’any 2024, l’estratègia de l’AETIB és optimitzar els recursos disponibles focalitzant el seu esforç en esdeveniments culturals i esportius. Amb aquesta actuació, s’estableixen sinergies transversals entre les diferents competències que es gestionen des de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports de la qual depèn com òrgan instrumental l’AETIB.

Els esdeveniments culturals i esportius són experiències motivadores que atrauen turistes i impulsen l’allargament de la temporada. Per tant, la inversió en el patrocini d’esdeveniments que es realitzin a les Illes Balears i la posicionin com a destinació cultural i esportiva, és una eina que ajudarà al foment de l’oferta i a l’increment de la competitivitat de la destinació als mercats emissors.

 • TIPUS D'ESDEVENIMENTS
  • Aquells que presenten unes característiques diferenciadores i particulars que fan que la seva presència als mitjans de comunicació i, per tant, la repercussió mediàtica sigui elevadíssima i amb un alt impacte respecte d’altres esdeveniments, generant una notorietat amb una gran cobertura nacional i internacional que transcendeix l’àmbit local i posiciona la destinació en el top of mind del públic objectiu.
  • Per poder patrocinar esdeveniments d’aquest tipus, aquest han de tenir una repercussió mediàtica mínima que ha d’esser molt elevada: 12 milions per a la marca Illes Balears, 6 milions per a la marca Mallorca, 2 milions per a la marca Menorca, 2,5 milions per a la marca Eivissa i 1,3 milions per a la marca Formentera (euros).
  • Així mateix, el pressupost destinat a aquests esdeveniments també és considerablement més elevat, per tal de fer front a una actuació tan rellevant. Per aquest motiu, s'estableixen uns pressuposts mínims molt per damunt d'altres esdeveniments: 3.000.000 € per a la marca Illes Balears, 1.500.00 0€ para la marca Mallorca, 500.000 € per a la marca Menorca, 625.000 € per a la marca Eivissa i 325.000€ per a la marca Formentera.
 • PRESSUPOST
  • 1.800.000 euros (impostos inclosos).
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
  • Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2024.
 • DURACIÓ
  • Esdeveniments que s’iniciïn dins d’un dels següents períodes: des de l’1 de gener al 30 de juny de 2024 i del 15 de setembre al 31 de desembre de 2024. Així mateix, l’esdeveniment no podrà durar més de 12 dies a comptar des de la data d’inici del mateix i sempre s’haurà de realitzar dins de l’any 2024.
 • BASES

CAT ESP

Flash edition / Diciembre 2023

Nueva convocatoria de patrocinios para grandes eventos deportivos y culturales

La AETIB destina 1.800.000 euros a una nueva convocatoria de patrocinios para grandes eventos deportivos y culturales, durante el año 2024, que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas Baleares y la AETIB.

El objetivo de esta convocatoria es potenciar la estrategia turística de las Islas Baleares a través del impulso económico y de imagen de marca para posicionar el destino en el top of mind del público objetivo.

Para el año 2024, la estrategia de la AETIB es optimizar los recursos disponibles focalizando su esfuerzo en eventos culturales y deportivos. Con esta actuación, se establecen sinergias transversales entre las diferentes competencias que se gestionan desde la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes de la cual depende como órgano instrumental la AETIB.

Los eventos culturales y deportivos son experiencias motivadoras que atraen turistas e impulsan la prolongación de la temporada. Por lo tanto, la inversión en el patrocinio de eventos que se realicen en las Islas Baleares y las posicionen como destino cultural y deportivo, es una herramienta que ayudará al fomento de la oferta y al incremento de la competitividad del destino en los mercados emisores.

 • TIPOS DE EVENTOS
  • Aquellos que presentan unas características diferenciadoras y particulares que hacen que su presencia en los medios de comunicación y, por lo tanto, la repercusión mediática sea elevadísima y con un alto impacto respecto de otros eventos, generando una notoriedad con una gran cobertura nacional e internacional que transciende el ámbito local y posiciona el destino en el top of mind del público objetivo.
  • Para poder patrocinar eventos de este tipo, estos tienen que tener una repercusión mediática mínima que tiene que ser muy elevada: 12 millones para la marca Islas Baleares, 6 millones para la marca Mallorca, 2 millones para la marca Menorca, 2,5 millones para la marca Ibiza y 1,3 millones para la marca Formentera (euros).
  • Así mismo, el presupuesto destinado a estos eventos también es considerablemente más elevado, para hacer frente a una actuación tan relevante. Por este motivo, se establecen unos presupuestos mínimos muy por encima de otros eventos: 3.000.000 € para la marca Islas Baleares, 1.500.000 € para la marca Mallorca, 500.000 € para la marca Menorca, 625.000 € para la marca Ibiza y 325.000 € para la marca Formentera.
 • PRESUPUESTO
  • 1.800.000 euros (impuestos incluidos).
 • TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
  • Desde el día siguiente a la publicación al BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2024.
 • DURACIÓN
  • Eventos que se inicien dentro de uno de los siguientes periodos: desde el 1 de enero al 30 de junio de 2024 y del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2024. Así mismo, el evento no podrá durar más de 12 días a contar desde la fecha de inicio del mismo y siempre se tendrá que realizar dentro del año 2024.
 • BASES