CAT ESP

Flash edition / Desembre 2023

PUBLICADES DUES NOVES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS PER VALOR DE 70 MILIONS D’EUROS

60,4 milions destinats a actuacions per a la millora de la competitivitat del sector turístic en l’àmbit local i 9,8 milions per a la compra de mecanismes d’elevació de llits a establiments turístics

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports ha publicat dues noves convocatòries de subvencions per valor de 70 milions d’euros, ambdues emmarcades dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.

Es tracta d’una inversió que permetrà finançar actuacions per a la millora de la competitivitat del sector turístic en l’àmbit local així com la compra de mecanismes d’elevació de llits a establiments turístics.

Així, d’una banda es destinen 60,4 milions a una convocatòria per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears en l’àmbit turístic. I d’altra, una nova convocatòria, dotada amb 9,8 milions d’euros, per a la concessió de subvencions per a la compra dels mecanismes d'elevació de llits.Convocatòria de subvencions per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears en l’àmbit turístic

 • ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
 • PROGRAMA 1
  PRESSUPOST DE 44.500.000 EUROS
  • Les infraestructures públiques, amb especial atenció a la millora de l'atractiu dels espais públics per a promoure el turisme, la gestió mediambiental i el tractament de residus, la promoció de la mobilitat sostenible, així com a la requalificació d'infraestructura turística obsoleta.
  • El reforç dels serveis públics en zones d'especial influència turística, en particular, els serveis administratius, de seguretat i sanitaris.
  • La creació d'incentius per a facilitar la connectivitat i perquè les empreses turístiques operin fora de la temporada alta.
  • El desenvolupament de productes turístics alternatius i la modernització de l'oferta turística.
  • La promoció com a destinacions turístiques d'interès històric-cultural.
  • La formació, posant l'accent principalment en la formació juvenil vinculada al sector turístic.
  • Les promocions estratègiques adaptades a les diferents estacions de l'any, amb especial èmfasi en les estratègies de comercialització en línia, l'accessibilitat lingüística, la capacitat proactiva en eines multimèdia i la gestió de les relacions amb els clients institucionals.
 • PROGRAMA 2
  PRESSUPOST DE 15.988.033 EUROS

  Les actuacions del Programa 2 s’han d’executar necessàriament dins els límits de les zones d’excessos o zones saturades i madures definides a la normativa turística vigent en el moment d’aprovació de la convocatòria.
  • Millora de zones d’excessos o zones saturades i madures mitjançant la compra d'establiments d'allotjament turístic.
  • Projectes de regeneració i renaturalització de zones turístiques.
  • Incentius a la baixa de places turístiques d'allotjament.
 • BENEFICIARIS
 • PROGRAMA 1
  • Les entitats locals de les Illes Balears a què es fa referència en els articles 1 i 2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
 • PROGRAMA 2
  • Les entitats locals de les Illes Balears a què es fa referència en els articles 1 i 2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i que a la vegada, estiguin incloses dins les zones excessos, zones saturades i madures definides a la normativa turística vigent en el moment de la publicació de la convocatòria i que són: Calvià, Llucmajor, Manacor, Palma, Sant Antoni de Portmany, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.
 • TERMINI DE PRESENTACIÓN DE LES SOL·LICITUDS
  • El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
  • Una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i la suma dels imports dels ajuts sol·licitats sigui menor que el crèdit previst, mitjançant una resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports es poden obrir nous terminis de presentació de sol·licituds.
   Les sol·licituds noves que es puguin presentar només seran valorades una vegada s’hagin resolt les sol·licituds presentades en l’anterior termini de presentació de sol·licituds.
 • BASES


Convocatòria de subvencions per a la compra dels mecanismes d'elevació de llits, que es poden accionar bé mecànicament, o bé elèctricament, per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic.

 • ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  • Es consideren actuacions subvencionables la compra dels mecanismes d'elevació de llits, que han d'adequar-se al que es disposa en l'article 37 bis de la Llei 8/2012, als establiments d’allotjament turístic definits en l'apartat següent. L’actuació subvencionable ha de ser la que s'hagi realitzat durant el període comprès des del 17 de gener de 2022 fins a l'últim dia del termini d'execució.
  • Únicament es considera cost subvencionable l'import d'adquisició del mecanisme d’elevació de llit, entès com l'import de compra d’aquest, i se n'exclouen els costs d'instal·lació, o qualsevol altre cost directe o indirecte associat a la instal·lació, posada en servei o retirada i lliurament al gestor o gestora autoritzat de residus.
  • No es consideren costs subvencionables aquells costs, directes o indirectes, associats a la compra dels sistemes. No obstant això, l'IVA pot ser considerat cost subvencionable sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació, total o parcial, i ha de justificar-se, si escau.
 • BENEFICIARIS
  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin explotadores dels establiments següents: hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments, allotjaments de turisme interior, hotels de benestar, apartaments turístics, hotels rurals, agroturismes, hostatgeries, hostals, hostals-residència, pensions, posades, cases d’hostes, campaments de turisme i càmpings.
  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries dels establiments esmentats en el punt anterior i que acreditin que disposin de l’autorització de l’explotador, acreditable mitjançant qualsevol mitjà admès en dret, per realitzar les actuacions objecte d'aquesta convocatòria.
  • El beneficiari de la subvenció, ja sigui l’explotador o el propietari, ha d’estar inscrit en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears.
  • Les subvencions atorgades es concedeixen per establiment, per la qual cosa per a un mateix establiment únicament pot presentar-se una sol·licitud de les persones explotadores o de les persones propietàries.
 • TERMINI DE PRESENTACIÓN DE LES SOL·LICITUDS
  • El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir del dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 30 de juny de 2024.
 • BASES

Nova licitació per a realitzar campanyes publicitàries sobre projectes associats al Pla de Modernització i Competitivitat del sector turístic

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) ha publicat una nova licitació amb la finalitat de contractar serveis de creativitat, disseny, producció i execució de campanyes publicitàries que permetin difondre i posar en valor aquells projectes i inversions associades al Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (Component 14), i realitzats a les Illes Balears amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El propi Pla recull l'obligatorietat de publicitar, comunicar i difondre els projectes cofinançats amb càrrec al mateix a fi de garantir la transparència en la gestió dels fons i visibilitzar el paper determinant de la Unió Europea en el procés de reactivació i transformació de l'economia.

Els serveis objecte d'aquest contracte permetran a l’AETIB dur a terme diferents accions publicitàries que permetin donar visibilitat a les inversions i projectes realitzats a Balears dins del Component 14 així com del destí dels fons PRTR.

CAT ESP

Flash edition / Diciembre 2023

PUBLICADAS DOS NUEVAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES POR VALOR DE 70 MILLONES DE EUROS

60,4 millones destinados a actuaciones para la mejora de la competitividad del sector turístico en el ámbito local y 9,8 millones para la compra de mecanismos de elevación de camas en establecimientos turísticos.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha publicado dos nuevas convocatorias de subvenciones por valor de 70 millones de euros, ambas enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation EU.

Se trata de una inversión que permitirá financiar actuaciones para la mejora de la competitividad del sector turístico en el ámbito local, así como la compra de mecanismos de elevación de camas en establecimientos turísticos.

Así, por un lado se destinan 60,4 millones a una convocatoria para financiar actuaciones para la mejora de la competitividad y la capacidad de adaptación del territorio de las Islas Baleares en el ámbito turístico. Y por otro una nueva convocatoria, dotada con 9,8 millones de euros, para la concesión de subvenciones para la compra de los mecanismos de elevación de camas.Convocatoria de subvenciones para financiar actuaciones para la mejora de la competitividad y la capacidad de adaptación del territorio de las Islas Baleares en el ámbito turístico

 • ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
 • PROGRAMA 1
  PRESUPUESTO DE 44.500.000 EUROS
  • Las infraestructuras públicas, con especial atención a la mejora del atractivo de los espacios públicos para promover el turismo, la gestión medioambiental y el tratamiento de residuos, la promoción de la movilidad sostenible, así como a la recalificación de infraestructura turística obsoleta.
  • El refuerzo de los servicios públicos en zonas de especial influencia turística, en particular, los servicios administrativos, de seguridad y sanitarios.
  • La creación de incentivos para facilitar la conectividad y para que las empresas turísticas operen fuera de la temporada alta.
  • El desarrollo de productos turísticos alternativos y la modernización de la oferta turística.
  • La promoción como destinos turísticos de interés histórico-cultural.
  • La formación, haciendo especial hincapié en la formación juvenil vinculada al sector turístico.
  • Las promociones estratégicas adaptadas a las diferentes estaciones del año, con especial énfasis en las estrategias de comercialización en línea, la accesibilidad lingüística, la capacidad proactiva en herramientas multimedia y la gestión de las relaciones con los clientes institucionales.
 • PROGRAMA 2
  PRESUPUESTO DE 15.988.033 EUROS

  Las actuaciones del Programa 2 se tienen que ejecutar necesariamente dentro de los límites de las zonas de excesos o zonas saturadas y maduras definidas a la normativa turística vigente en el momento de aprobación de la convocatoria.
  • Mejora de zonas de excesos o zonas saturadas y maduras mediante la compra de establecimientos de alojamiento turístico.
  • Proyectos de regeneración y renaturalización de zonas turísticas.
  • Incentivos a la baja de plazas turísticas de alojamiento.
 • BENEFICIARIOS
 • PROGRAMA 1
  • Las entidades locales de las Islas Baleares a que se hace referencia en los artículos 1 y 2 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares.
 • PROGRAMA 2
  • Las entidades locales de las Islas Baleares a que se hace referencia en los artículos 1 y 2 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, y que a su vez, estén incluidas dentro de las zonas de excesos, zonas saturadas y maduras definidas a la normativa turística vigente en el momento de la publicación de la convocatoria y que son: Calvià, Llucmajor, Manacor, Palma, Sant Antoni de Portamany, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera.
 • PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
  • El plazo para presentar las solicitudes es de un mes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
  • Una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes y la suma de los importes de las ayudas solicitadas sea menor que el crédito previsto, mediante una resolución del conseller de Turismo, Cultura y Deportes se pueden abrir nuevos plazos de presentación de solicitudes.
   Las solicitudes nuevas que se puedan presentar solo serán valoradas una vez se hayan resuelto las solicitudes presentadas en el anterior plazo de presentación de solicitudes.
 • BASES


Convocatoria de subvenciones para la compra de los mecanismos de elevación de camas, que se pueden accionar bien mecánicamente, o bien eléctricamente, para la modernización y la innovación en la higiene y en la limpieza de los establecimientos de alojamiento turístico

 • ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
  • Se consideran actuaciones subvencionables la compra de los mecanismos de elevación de camas, que tienen que adecuarse al que se dispone en el artículo 37 bis de la Ley 8/2012, en los establecimientos de alojamiento turístico definidos en el apartado siguiente. La actuación subvencionable tiene que ser la que se haya realizado durante el periodo comprendido desde el 17 de enero de 2022 hasta el último día del plazo de ejecución.
  • Únicamente se considera coste subvencionable el importe de adquisición del mecanismo de elevación de cama, entendido como el importe de compra de este, y se excluyen los costes de instalación, o cualquier otro coste directo o indirecto asociado a la instalación, puesta en servicio o retirada y entrega al gestor o gestora autorizado de residuos.
  • No se consideran costes subvencionables aquellos costes, directos o indirectos, asociados a la compra de los sistemas. Sin embargo, el IVA puede ser considerado coste subvencionable siempre que no pueda ser susceptible de recuperación o compensación, total o parcial, y tiene que justificarse, si procede.
 • BENEFICIARIOS
  • Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean explotadoras de los establecimientos siguientes: hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamentos, alojamientos de turismo interior, hoteles de bienestar, apartamentos turísticos, hoteles rurales, agroturismos, hosterías, hostales, hostales-residencia, pensiones, puestas, casas de huéspedes, campamentos de turismo y campings.
  • Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de los establecimientos mencionados en el punto anterior y que acrediten que dispongan de la autorización del explotador, acreditable mediante cualquier medio admitido en derecho, para realizar las actuaciones objeto de esta convocatoria.
  • El beneficiario de la subvención, ya sea el explotador o el propietario, tiene que estar inscrito en el correspondiente registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos de las Islas Baleares.
  • Las subvenciones otorgadas se conceden por establecimiento, por lo cual para un mismo establecimiento únicamente puede presentarse una solicitud de las personas explotadoras o de las personas propietarias.
 • PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
  • El plazo para presentar las solicitudes se inicia a partir del día hábil siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y finaliza el 30 de junio de 2024.
 • BASES

Nueva licitación para realizar campañas publicitarias sobre proyectos asociados al Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico

La Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB) ha publicado una nueva licitación con el fin de contratar servicios de creatividad, diseño, producción y ejecución de campañas publicitarias que permitan difundir y poner en valor aquellos proyectos e inversiones asociadas al Plan de modernización y competitividad del sector turístico (Componente 14), y realizadas en las Islas Baleares con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El propio Plan recoge la obligatoriedad de publicitar, comunicar y difundir los proyectos cofinanciados con cargo al mismo en aras de garantizar la transparencia en la gestión de los fondos y visibilizar el papel determinante de la Unión Europea en el proceso de reactivación y transformación de la economía.

Los servicios objeto de este contrato permitirán a la AETIB llevar a cabo diferentes acciones publicitarias que permitan dar visibilidad a las inversiones y proyectos realizados en Baleares dentro del Componente 14 así como del destino de los fondos PRTR.