CAT ESP

Flash edition / Abril 2024

L’AETIB publica un concurs d'idees per al disseny de l'estand de Balears a les fires de 2025

L’AETIB ha llançat un nou concurs d’idees per al disseny de l’estand de les Illes Balears a les fires turístiques de FITUR (Madrid), ITB (Berlín) i WTM (Londres) durant l’any 2025. L’objecte d’aquesta licitació és seleccionar treballs creatius i el disseny final per a la imatge de l’estand que les Illes Balears presentaran en els distints espais firals.

El concurs compta amb un pressupost de 24.000 € per a les tres millors propostes. Un primer premi de 13.915 €, en dues fases, corresponent a la idea guanyadora; un segon premi de 5.566 € i un tercer premi de 4.719 €

La idea guanyadora serà, a més, la imatge sobre la qual es fonamentarà la licitació i la que s’haurà de desenvolupar posteriorment. Per tot això, aquesta idea formarà part del plec de condicions tècniques del pròxim concurs de serveis per a la construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, transport, emmagatzematge, manteniment i serveis complementaris dels estands propis de l’AETIB en les fires de turisme planificades per al 2025.

Les persones interessades en participar poden presentar més d’un disseny, fins a un màxim de tres. El termini per a la presentació d’ofertes roman obert i es tancarà el pròxim 20 de maig de 2024.

Enllaç a la licitacióNova línia d’ajudes del Fons Next Generation UE per finançar projectes innovadors sostenibles

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports ha convocat una nova línia d’ajudes per finançar projectes innovadors a través de la cooperació amb l'objectiu de cercar, implementar i digitalitzar solucions innovadores sostenibles en els establiments turístics de les Illes Balears. Tot dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation EU i per valor de 13.632.302,21 euros.

El propòsit d’aquesta convocatòria és dirigir l’activitat turística de Balears cap a la millora de la competitivitat del sector turístic mitjançant el desenvolupament del turisme sostenible, tot tenint en consideració principalment la preservació i la conservació dels recursos turístics, procurant-ne l’aprofitament correcte i proporcionat, que garanteixi la perdurabilitat, la conservació i el manteniment del llegat natural, cultural, artístic i social de les Illes, i que contribueixi de forma equitativa al creixement econòmic i al benestar general.

La subvenció es divideix en dos programes: el primer se centra en projectes d’investigació mitjançant la recerca, el desenvolupament experimental i la creació d’estudis de viabilitat, i el segon està orientat a la innovació en matèria d’organització i de processos.

El termini per a l'execució de les accions subvencionables s'inicia en el moment de presentació de la sol·licitud i finalitza el 31 de desembre de 2025.

Enllaç a la licitacióCAT ESP

Flash edition / Abril 2024

La AETIB publica un concurso de ideas para el diseño del estand de Baleares en las ferias de 2025

La AETIB ha lanzado un nuevo concurso de ideas para el diseño del estand de las Islas Baleares en las ferias turísticas de FITUR (Madrid), ITB (Berlín) y WTM (Londres) durante el año 2025. El objeto de esta licitación es seleccionar trabajos creativos y el diseño final para la imagen del estand que las Islas Baleares presentarán en los distintos espacios feriales.

El concurso cuenta con un presupuesto de 24.000 € para las tres mejores propuestas. Un primer premio de 13.915€, en dos fases, correspondiente a la idea ganadora; un segundo premio de 5.566€ y un tercer premio de 4.719€

La idea ganadora será, además, la imagen sobre la cual se fundamentará la licitación y la que se tendrá que desarrollar posteriormente. Por todo esto, esta idea formará parte del pliego de condiciones técnicas del próximo concurso de servicios para la construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y servicios complementarios de los estands propios de la AETIB en las ferias de turismo planificadas para el 2025

Las personas interesadas en participar pueden presentar más de un diseño, hasta un máximo de tres. El plazo para la presentación de ofertas permanece abierto y se cerrará el próximo 20 de mayo de 2024.

Enlace a la licitaciónNueva línea de ayudas del fondo Next Generation UE para financiar proyectos innovadores sostenibles

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha convocado una nueva línea de ayudas para financiar proyectos innovadores a través de la cooperación con el objetivo de buscar, implementar y digitalizar soluciones innovadoras sostenibles en los establecimientos turísticos de las Illes Balears. Todo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation EU y por valor de 13.632.302,21 euros.

El propósito de esta convocatoria es dirigir la actividad turística de Baleares hacia la mejora de la competitividad del sector turístico mediante el desarrollo del turismo sostenible, teniendo en consideración principalmente la preservación y la conservación de los recursos turísticos, procurando su aprovechamiento correcto y proporcionado, que garantice la perdurabilidad, conservación y mantenimiento del legado natural, cultural, artístico y social de las Islas, y que contribuya de forma equitativa al crecimiento económico y al bienestar general.

La subvención se divide en dos programas: el primero de ellos se centra en proyectos de investigación mediante la investigación, el desarrollo experimental y la creación de estudios de viabilidad, y el segundo está orientado a la innovación en materia de organización y de procesos.

El plazo para la ejecución de las acciones subvencionables se inicia en el momento de presentación de la solicitud y finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Enlace a la licitación